Đa dạng hóa các mặt hàng sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

Mở rộng phát triển các mặt hàng mới, gam hàng phù hợp

-Tiếp tục xây dựng thương hiệu chương trình thâm nhập sản phẩm mới vào thị trường

Mở rộng mạng lưới nhà thuốc phòng khám đại lý tiêu thụ sản phẩm của công ty

– Thực hiện liên tục các buổi hội thảo quảng bá sản phẩm