DỰ ÁN ĐANG THỰC HIỆN 

 

Diễn đàn  kinh tế  Việt  Nam  Maeil  2017  ( Số  tiền  đặt  hàng : 70  triệu  won)

5~6 12/2017, Diễn đàn Đầu tư và Kinh doanh


ATK Syaru Syaru Mask Pack  ( Dự  kiến doanh thu : 20  triệu won)

 Bắt đầu xuất khẩu từ tháng 4 năm 2017


Aone Woood,  Thực  hiện  nhập  khẩu  ván  ép  Veneer  nguồn  gốc  Việt  Nam  ( Chi  phí  thực  hiện: 20  triệu  won)

 Bắt đầu nhập khẩu từ tháng 9 năm 2017 (dự kiến phát sinh chi phí 3 triệu won mỗi tháng)

 

DỰ ÁN ĐANG NHẬN ĐẶT HÀNG 2018

 

Diễn  đàn  tài  chính Việt  Nam  Edaily  2018   ( Số  tiền  ước  tính  đặt  hàng : 1 trăm triệu won)

Tháng 4 năm 2018 (dự định)


Thực hiện  sự  kiện của  chính  phủ  Hàn Quốc    doanh  nghiệp  (Số  tiền  ước  tính đặt  hàng : 5 trăm triệu won)

 Sự kiện cơ quan chính phủ Hàn Quốc và Việt Nam, sự kiện doanh nghiệp (tiêu chuẩn 1/3 số tiền nhận đặt hàng hàng năm EJ doanh nghiệp địa phương)

Mục tiêu tháng 1 năm 2018


Nhóm  ngân  hàng  Hàn  Quốc   thâm  nhập  Việt  Nam/ Thực  hiện  quảng    SNS  doanh  nghiệp  ( Lệ  phí  thực  hiện dự kiến : 70 triệu won/năm)

Đang hoạt động kinh doanh như  Ngân hàng KB và ngân hàng công nghiệp, Samsung Electronics,vv


Thực  hiện  công  việc  về  du  lịch  công  nghiệp  như  y  tế,  phẫu thuật,  vv  ( Doanh  thu  dự  kiến: 400  triệu  won/năm)

Mỗi quý 1 lần


Lên  kế  hoạch    thực  hiện  sự  kiện  liên  kết  với  sản  phẩm  Hàn  Quốc  tại  thành  phố    Nội,  thành  phố  Đà  Nẵng  ( Doanh  thu dự kiến: 2 tỷ won/2 thành phố)

Lễ hội làm đẹp Hàn Quốc tại Hà Nội, lễ hội BEER ở bãi biển Đà Nẵng…

 

KHÁCH HÀNG