Xây dựng chiến lược kinh doanh maketing nhằm phát triển mở rộng mạng lưới thị trường

Xây dựng kế hoach phát triển mở rộng thị trường kinh doanh.

Quảng bá sản phẩm với chiến lược maketing rộng rãi kích cầu tiêu dùng.